การบริการมุ่งเน้นลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากแหล่งข้อมูลจากลูกค้า (Customer Driven Excellent by Crowdsourcing Big Data Analytics)

KKU Library

Writer & Blogger

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :