จาก “การรับฟังเสียงของลูกค้า (VoC)” สู่ “การสร้างนวัตกรรมบริการ (Chat bot)” | From Voice of Customer to Creating Innovative Service (Chat bot)

KKU Library

Writer & Blogger

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :