เมื่อห้องสมุดมีมูลค่าประหยัดให้กับผู้ใช้บริการ

Detsak Santiwiwat

Writer & Blogger

ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นห้องสมุดเฉพาะ ที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านทันตกรรม แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในแต่ละปีห้องสมุดได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง สำหรับจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้บริการในห้องสมุด ในปีงบประมาณ 2566 ห้องสมุดได้จัดซื้อหนังสือจำนวน 43 เล่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 221,131.70 บาท จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของการยืมหนังสือในห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ พบว่า ในปี 2566 ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์มีการยืมหนังสือไปจำนวน 1,272 ครั้ง มีมูลค่าการยืมหนังสือถึง 4,977,606 บาท

การที่ผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ยืมหนังสือ 1 เล่ม เท่ากับผู้ใช้บริการไม่ต้องซื้อหนังสือจากร้านหนังสือ และเมื่อเรานำตัวเลขนี้มาสะสมและรวมผู้ใช้บริการทุกคน ทุกเล่ม จะพบว่าห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์มีมูลค่าประหยัดให้กับผู้ใช้บริการหลายล้านบาท และเมื่อนำตัวเลขมูลค่าประหยัดมาหารกับงบประมาณที่ใช้ในการซื้อหนังสือ ห้องสมุดก็จะได้มูลค่าทางสังคมดังนี้

มูลค่าประหยัดให้กับสมาชิก ปี 2566 = 4,977,606 บาท
งบประมาณของห้องสมุดที่ใช้ซื้อหนังสือ ปี 2566 = 221,131.70 บาท
จะเท่ากับเงิน 1 บาทที่ห้องสมุดใช้ซื้อหนังสือ ตอบแทนคืนผู้ใช้บริการ 22.50 บาท

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :