(Blog)ใส่เลขหน้าแบบแนวตั้ง-แนวนอนใน MS Word

Yuwadee Phetchara

Writer & Blogger

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาบอกทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการใส่เลขหน้าใน MS Word ของงานเอกสารที่มีหน้าแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน มีวิธีการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 สร้างหน้าเอกสารแบบแนวตั้ง และแนวนอน โดยไปที่เมนู Layout –> คลิก Breaks –> คลิกที่ Next Page –> แล้วปรับหน้าที่ต้องการให้เป็นแนวนอน จะได้ดังภาพ

ขั้นที่ 2 ใส่เลขหน้า โดยไปที่เมนู Insert –> คลิกที่ page Number –> คลิกที่ Top of Page –> คลิกที่ Plain number 3 กำหนดให้เลขหน้าอยู่ด้านบนขวา

ขั้นที่ 3 ดับเบิ้ลคลิกที่เลขหน้า ที่อยู่หัวกระดาษ (Header) ของหน้าเริ่มต้นหน้าแนวนอน –> ไปที่เมนู Header & Footer แล้วคลิกยกเลิก Link to Previous ดังภาพ –> ไปที่หน้าแนวตั้งถัดไป –> แล้วคลิกยกเลิก Link to Previous เมนู Header & Footer

และแลขหน้าที่อยู่หัวกระดาษ (Header) ของหน้าแนวตั้งถัดไป ให้ทำวิธีการขั้นนี้เช่นเดียวกัน

ขั้นที่ 4 นำเลขหน้ามาใส่ในกล่องข้อความ ให้คัดลอก (Copy) เลขหน้า –> จากสร้างกล่องข้อความ (ในเมนู Insert -Shapes) –> แล้ววาง (paste) เลขหน้าในกล่องข้อความ จากนั้นลบพื้นหลังและเส้นของกล่องข้อความออก ดังภาพ

ขั้นที่ 5 จัดวางตำแหน่งกล่องข้อความเลขหน้าในหน้าแนวนอน ให้ทำตามลำดับในภาพ แล้วจึงลบเลขหน้าที่อยู่ส่วนหัวกระดาษแนวนอนออก ดังภาพ

จากนั้นก็จะได้เลขหน้าตามที่ต้องการปรากฏทั้งหน้าแนวตั้งและแนวนอน

คงจะเป็นประโยชน์ที่ช่วยประหยัดเวลาการใส่เลขหน้าในเอกสาร MS Word กันนะคะ

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :