KKU Family and Network

KKU Library

Writer & Blogger

ผู้แต่ง : สีรุ้ง พลธานี – ยศยาดา สิทธิวงศ์ – สุพิน อุดมผล

วันที่ : 2019-04-19

หมวดหมู่ : PULINET

ประเภทข้อมูล : รูปภาพและกราฟฟิค

คำอธิบาย : สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายห้องสมุดสำหรับทุกวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) ดึงศักยภาพผู้สูงอายุ 2.) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3.) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาบริการให้สอดรับกับสังคมผู้สูงอายุ สู่การเป็น Smart Senior Society

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย :